BCI for BREW

A minőségi sörélesztő készítője

 

 

Click Here

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK
I. Az adatkezelő
Szolgáltató neve: BCI for Brew Kft.
Szolgáltató székhelye / levelezési címe: 5000 Szolnok, Rozs u.1
Nyilvántartásba bejegyző hatóság:
Nyilvántartási száma:
Telefonszáma: +36 20 217 6790
E-mail címe: yeast@bcibp.hu
NAIH szám:

II. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
Az adatkezelő nem folytat olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

III. Az adatkezelés céljai, jogalapjai
Jelen tájékoztató célja, hogy e honlap látogatói és későbbi partnerek átlátható és egyértelmű formában meg tudják állapítani, milyen személyes adatokat kezel az adatkezelő, és mi alapján. A közérthetőséget úgy látja biztosítottnak az adatkezelő, ha a pontos jogszabályi előírásokat külön pontban sorolja fel, ez a tájékoztató végén került elhelyezésre.

1. Kapcsolatfelvételi űrlap
Jelen honlapon található kapcsolatfelvételi űrlap célja az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. Az űrlapon nevet, telefonszámot és email címet kér megadni az adatkezelő. Ezeket az adatokat hozzájárulás alapján kezeli az adatkezelő.

2. Számlázás
Amennyiben megrendelésre kerül valamely szolgáltatás és szerződést köt a megrendelővel az adatkezelő, számla kerül kiállításra az elvégzett munka díjazásáról, melyre jogszabály kötelezi. A számla kiállításához a megrendelőnek meg kell adni a a számlázási nevét és címét, valamint az email címet, amelyen az adatokat egyezteti az adatkezelő.

3. Kapcsolatfelvétel telefonon keresztül
A honlapra kihelyezett telefonszám felhívása során látni fogja az adatkezelő a hívó telefonszámát, majd a bemutatkozást követően a a hívó nevét is megtudja  az adatkezelő. Hozzájárulás alapján kezeli az adatkezelő ezeket az adatokat, abból a célból, hogy visszahívhassa a hívót. Ha nem alakul ki üzleti kapcsolat a hívó és az adatkezelő között, a telefonszámot és hozzá kapcsolódó nevet nem menti el az adatkezelő.

5. Sütik („Cookies”)
A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit általában a honlapok a böngésződnek küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap használatát és közreműködjenek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatókról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az eszközöd tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a számítógépeden.

A sütikkel kapcsolatos minden tevékenység meggátolható, a korábbi látogatások során elhelyezett adatfájlok törölhetőek, ennek pontos módjáról böngésződ útmutatója igazít el, melyeket a következő oldalakon találsz:
Cookie-k és webhelyadatok kezelése Chrome-ban,
Információ a sütikről Firefox-hoz,
Cookie-k kezelése Internet Explorerben és Edge-ben,
Sütik és webhelyadatok kezelése Safariban.

Egyes böngészők azt is lehetővé teszik, hogy minden alkalommal, amikor azt bezárják, automatikusan törlik a böngészési adatokat.

A weboldal egyes részeinek letöltésekor az adatkezelő által használt látogatáselemző szoftver (a Google Inc. (“Google”) által működtetett Google Analytics) automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a személyes adatokat is tartalmazó adatfájlokat helyez el a számítógépen. Ennek megtörténtéről a jelenleg érvényes jogszabályok szerint értesítést is kap, amikor először az oldalra látogat, és jóváhagyását kéri ehhez az adatkezelő. Az adatfájlok a weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával kapott korábbi adatfájlok révén származó információ az üzemeltetőhöz kerül. Ezen adatfájlok pontos nevéről (_ga, _gat, _gid), funkciójáról ezen az oldalon kaphat tájékoztatást. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot névtelenítve (anonimizáltan) tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Az adatokat 26 hónapig őrzi, amely időperiódus kezdete újraindul, ha új esemény történik a felhasználóval kapcsolatban (pl. új munkamenetet kezd).

Amennyiben meg szeretné akadályozni, hogy a Google Analytics bármely weboldalon hozzáadja látogatását az analitikához, használja ezt a bővítményt (bármely böngészőre elérhető).

A Google olyan cookie-kat is használ (pl. “DSID”, “IDE”, “NID”), amelyek arra szolgálnak, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközökön végzett tevékenységeit, ha korábban bejelentkezett rajtuk Google-fiókjába. Mindezt a felhasználónak megjelenő hirdetések eszközökön átnyúlóan történő összehangolása és a konverziós események mérése érdekében teszi. Ha nem szeretné, hogy a Google hirdetések összehangoltan, eszközein átnyúlóan jelenjenek meg, a Hirdetésbeállítások segítségével kezdeményezhető a hirdetések személyre szabása. A Google által használt sütikről itt olvashat részletesen.

IV. Hozzájárulás visszavonása
Hozzájáruláson alapul az adatkezelés a következő tevékenységeknél:

-honlap kapcsolatfelvételi űrlapján, emailen keresztül történő kapcsolatfelvétel az érdeklődők részéről,
-telefonon történő kapcsolatfelvétel.

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak a megadása történt.

A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

V. Szerződés és jogi kötelezettség
A számlázási adatok vezetése és a számla kiállítása jogszabályban előírt kötelezettsége az adatkezelőnek.

A szolgáltatás megrendelését követően a megrendelőkkel létrejön egy szerződés. Az adatkezelő alapvetően jogi személyekkel köt szerződést, ezért előfordulhat, hogy szerződésbe személyes adatok is kerülnek, például a kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe, vagy a jogi személy képviselőjének a neve. A szerződéskötés feltétele, hogy ezeket az adatokat ismerje az adatkezelő. Az adatok ismerete nélkül a szerződést nem tekinthető megkötöttnek és a szolgáltás nem teljesíthető.

VI. Az adatok tárolásának időtartama
Kapcsolatfelvételi űrlap (név, email cím) – üzleti kapcsolat lezárásáig, de hathavonta felülvizsgálat

Számlázási név és cím – jogszabályban előírt ideig, egyéni vállalkozók esetében tárgyév + 5 év

Üzleti partnerek adatai (név, e-mail cím, telefonszám) – üzleti kapcsolat fennálltáig, törlési kérelemig

bcibp.hu weboldalról érkező sütik – sütik érvényességi idejéig, ill. amíg a felhasználó nem törli a böngészőjéből azokat

GA látogatottsági statisztika – 26 hónap

VII. Biztonsági intézkedések
Az adatkezelő megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje, többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, a téves nyilvánosságra hozatal ellen vagy a jogosulatlan megváltoztatás ellen.

A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vette az adatkezelő a tudomány és technológia jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

VII. Címzettek
Az adatkezelő egyes feladatai ellátása érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Tárhelyszolgáltatás: 3Gteam Kft.

1152 Budapest, Illyés Gy. u. 2-4. fszt.7.
Telefon: +36 70 276 2472
Email: info@3gteam.hu
(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához, saját domaines email címre érkező emailek továbbítása.)

Emailek fogadása és küldése:
Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA
(Hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához.)

Google Analytics:
Google Inc., Mountain View, California, USA
(Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.)

VIII. Harmadik országba továbbítás
Egyedüli harmadik ország, amelybe adattovábbítás történik, az Amerikai Egyesült Államok. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en), amelyet a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks), és a Facebook is betart.(https://www.facebook.com/about/privacyshield)

IX. Az érintett jogai
1. Hozzáférés a személyes adatokhoz
Az adatkezelő weboldalának látogatói, ügyfelei, partnerei jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni a következő információkhoz:

adatkezelés céljai

az érintett személyes adatok kategóriái
címzettek, akikkel / amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, beleértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket,
az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az adatkezelő rendelkezésére bocsátja. További másolatokért az adminisztratív költségekért ésszerű mértékű díjat számol fel. Ha a kérelem elektronikus úton került benyújtásra, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja át (.doc, .pdf, .xls, .jpg stb.), kivéve, ha az érintett másképp kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

2. Helyesbítéshez való jog
Az adatkezelő weboldalának látogatói, ügyfelei, partnerei jogosultak arra, hogy kérésre helyesbítésre kerüljenek a rájuk vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése. A helyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztatni kell, akivel a személyes adatot közölte az adatkezelő, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésre tájékoztatja az adatkezelő a címzettekről.

3. Törléshez való jog
Indokolatlan késedelem nélkül az adatkezelő köteles törölni ügyfele, megbízó, weboldal látogatói kérésére, vagy kérés nélkül is a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte az adatkezelő;
a megbízó/ügyfél/látogató visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
a megbízó/ügyfél/látogató tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
a személyes adatokat jogellenesen kezelte az adatkezelő;
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Ha nyilvánosságra hozta az adatkezelő a személyes adatot, amelyet törölnie kell, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi azt az adatkezelő, és az ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy ügyfele/megbízója/weboldal látogatója kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Nem kell törölni a személyes adatokat, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Amennyiben ilyen adat törlésére érkezik kérés, az adatkezelő azt megfontolja, és írásban megválaszolja a döntést.

A törlésről minden olyan címzettet tájékoztatnia kell az adatkezelőnek, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ügyfelét/megbízóját/a felhasználót kérésre tájékoztatja a címzettekről.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ügyfél/megbízó/a weboldal látogatója jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, ha:

vitatja a személyes adatok pontosságát, tisztázásig
az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
már nincs szükség a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a felhasználó / ügyfél / megbízó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
a felhasználó / ügyfelél / megbízó tiltakozott a jogos érdekből történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a felhasználó / ügyfelél/ megbízó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás feloldásáról a felhasználót / ügyfelet / megbízót az adatkezelő előzetesem tájékoztatja.

A korlátozásról minden olyan címzettet tájékoztatnia kell az adatkezelőnek, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ügyfelet/megbízót/a felhasználót az adatkezelő kérésre tájékoztatja a címzettekről.

5. Adathordozáshoz való jog
Az automatizált módon történő adatok kezelése esetén, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződéses jogalap, ügyfél/megbízó/a weboldal látogatója jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

6. Tiltakozás joga
Az ügyfél / megbízó tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen

saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor, amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelheti tovább az adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek ügyfél / megbízó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Mivel az adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és profilalkotást, ezért ezt az alapjogot biztosítani nem tudja.

X. Panasz esetén
Személyes adatait a legnagyobb körültekintéssel kezeli az adatkezelő. Amennyiben mégis úgy érzi, hogy nem tett meg az adatkezelő minden tőle elvárható intézkedést a személyes adatai védelme érdekében, vagy egyszerűen csak kérdése van, kérem, írjon  az info@kamka.hu címre.

Amennyiben az adatkezelő az adatkezelési elveket megsérti, az érintettek bíróság előtt gyakorolhatják jogérvényesítési lehetőségeiket, polgári per keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét itt találod).

Továbbá, bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu).

XI. Automatizált döntéshozatal
Az adatkezelőnél nem működik automatizált döntéshozatal.

XII. Az adatkezelések jogalapjának meghatározásakor ezeket a jogszabályhelyeket vette figyelembe az adatkezelő
A reklámot is tartalmazó hírlevél küldése csak hozzájárulás alapján lehetséges, ezt az Európai Parlement és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontja és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § (1) – (3) bekezdése írja elő.

A honlapon történő kapcsolatfelvétel, látogatottsági statisztika és konverziómérés, a sütik és az üzleti kapcsolatok és megállapodások kapcsán történő adatkezelések kapcsán a Az Európai Parlement és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontját vettem figyelembe.

A számlázással kapcsolatos adatkezelés alapja az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 78. § (3) bek. (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) (számla kötelező elemei).

Egyéb rendelkezések
Jelen tájékoztató 2022.05.21-én lép hatályba és amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítani kell, az adatkezelő felülvizsgálja a tartalmat. Ha az adatkezelő tevékenységi köre változik, vagy új marketing eszközöket vezet be, szintén felülvizsgálja a tartalmat.

Másokkal is ossza meg az oldalt!